Unterrichtsinhalte

Ji Ben Gong

 • Dehnung / Kräftigung
 • Beinschwünge
 • Bu Fa (Schrittmethoden)

Basic Energiearbeit

 • stehende Säule
 • Taiji Qigong
 • Shi San Shi (13 Grundbewegungen)
 • Atemmethoden

Formen

 • San Shi Ba Shi Yang Taijiquan (nach Yang Zhen He)
 • 108 Lao Jia Yang Taijiquan
 • Taiji Dao
 • Taiji Jian
 • Taiji Gan

Nei Gong

 • Xiao Zhou Tian (kleiner himmlischer Kreislauf)
 • Da Zuo (Meditation)

Tui Shou

Anwendungen